Menu

Pravila in pogoji

Upravljavec spletne trgovine veloportal.si je podjetje:

VELOPORTAL STORES s. r. o.

M. Falešníka 6
Prievidza 971 01

SLOVAK REPUBLIC

ID: 53329139

DDV številka: 2121342047
Številka za DDV: SK2121342047

Vpisano v poslovni register okrožnega sodišča Trenčín, oddelek: Sro , vložek št. 40765/R.

Kontaktna oseba: Jaroslav Rajčo

Elektronski naslov: info@veloportal.sk
Za informacije o statusu naročila, preklicu in pritožbah ter nasvete o izbiri se obrnite na info@veloportal.sk .

IBAN: SK4111000000002949117538

(v nadaljevanju "prodajalec")
Nadzorni organ:
Inšpektorat SOI za regijo Trenčín
Andreja Sládkovič 11, 971 01 Prievidza 1 Oddelek nadzornika. št.: 046/5422 771 št. faksa: 046/5420 685

Ti pogoji poslovanja urejajo medsebojne pravice in obveznosti prodajalca in fizične osebe, ki sklene kupoprodajno pogodbo izven svoje poslovne dejavnosti kot potrošnik oziroma v okviru svoje poslovne dejavnosti (v nadaljevanju »kupec«). preko spletnega vmesnika, ki se nahaja na spletni strani, ki je dostopna na spletnem naslovu www .veloportal.sk (v nadaljevanju "spletna trgovina").
Pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Odstopajoči dogovori v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določili teh pogojev.
Ti pogoji in kupoprodajna pogodba so sklenjeni v slovaškem jeziku.

II.
Informacije o blagu in cenah

Podatki o blagu, vključno s ceno posameznega blaga in njegovimi glavnimi lastnostmi, so navedeni za posamezno blago v katalogu spletne trgovine. Cene blaga so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost, vsemi pripadajočimi dajatvami in stroški vračila blaga, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene blaga ostanejo v veljavi za obdobje, v katerem so prikazane v spletni trgovini. Ta določba ne izključuje pogajanj o nakupni pogodbi pod individualno dogovorjenimi pogoji.
Vse predstavitve blaga v katalogu spletne trgovine so informativne narave in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za to blago.
Podatki o stroških pakiranja in dostave blaga so objavljeni v spletni trgovini. Podatki o stroških pakiranja in dostave blaga, navedenega v spletni trgovini, veljajo samo v primerih, ko je blago dostavljeno na ozemlju Slovaške republike.
Morebitni popusti od kupnine blaga se med seboj ne morejo kombinirati, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače.


III.
Naročilo in sklenitev kupoprodajne pogodbe

Stroške, ki nastanejo kupcu pri uporabi komunikacijskih sredstev na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec sam. Ti stroški se ne razlikujejo od osnovne stopnje.
Kupec naroči blago na naslednje načine:
preko svojega uporabniškega računa, če ste se predhodno registrirali v spletni trgovini,
z izpolnitvijo naročilnice brez registracije.
Kupec ob oddaji naročila izbere blago, število artiklov, način plačila in dostave.
Kupec lahko pred oddajo naročila preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo. Kupec odda naročilo prodajalcu s klikom na gumb NAROČI. Podatke, navedene v naročilu, prodajalec smatra za pravilne. Pogoj za veljavnost naročila je izpolnitev vseh obveznih podatkov v naročilnico in potrditev kupca, da je seznanjen s temi pogoji poslovanja.
Takoj po prejemu naročila bo prodajalec kupcu poslal potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov, ki ga je kupec vnesel ob oddaji naročila. Ta potrditev je avtomatska in ne pomeni pogodbe. Aktualni pogoji poslovanja prodajalca so priloženi potrditvi. Kupoprodajna pogodba je sklenjena šele, ko prodajalec sprejme naročilo. Obvestilo o sprejetem naročilu prejme kupec na elektronski naslov. / V roku 12 ur po prejemu naročila bo prodajalec kupcu poslal potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov, ki ga je kupec vnesel ob oddaji naročila. Ta potrditev se šteje za sklenitev pogodbe. Aktualni pogoji poslovanja prodajalca so priloženi potrditvi. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s potrditvijo naročila s strani prodajalca na elektronski naslov kupca.
Če prodajalec ne more izpolniti katerega od pogojev, navedenih v naročilu, bo kupcu poslal dopolnjeno ponudbo na njegov elektronski naslov. Spremenjena ponudba se šteje za nov osnutek kupoprodajne pogodbe, kupoprodajna pogodba pa je v tem primeru sklenjena s potrditvijo sprejema te ponudbe s strani kupca prodajalcu na njegov elektronski naslov, naveden v teh pogojih.
Vsa naročila, ki jih sprejme prodajalec, so zavezujoča. Kupec lahko naročilo prekliče, dokler ni obveščen o sprejemu naročila s strani prodajalca. Kupec lahko naročilo prekliče po telefonu na telefonsko številko prodajalca ali z elektronskim sporočilom na e-mail prodajalca, kar je oboje navedeno v teh pogojih.
V primeru, da je prišlo do očitne tehnične napake prodajalca pri navajanju cene blaga v spletni trgovini ali pri naročanju, prodajalec ni dolžan izročiti blaga kupcu ob očitno nepravilni. ceno, tudi če je bila kupcu poslana avtomatska potrditev prejema naročila v skladu s temi pogoji. Prodajalec kupca o napaki brez nepotrebnega odlašanja obvesti in mu na e-naslov pošlje dopolnjeno ponudbo. Spremenjena ponudba se šteje za nov osnutek kupoprodajne pogodbe, kupoprodajna pogodba pa je v tem primeru sklenjena s potrditvijo sprejema s strani kupca na elektronski naslov prodajalca.
IV.
Račun stranke
Na podlagi kupčeve registracije v spletni trgovini lahko kupec dostopa do svojega računa kupca. Kupec lahko naroči blago iz svojega računa kupca. Kupec lahko blago naroči tudi brez registracije.
Kupec je dolžan pri registraciji v uporabniški račun in pri naročilu blaga vse podatke vnesti pravilno in resnično. Kupec je dolžan posodobiti podatke v uporabniškem računu v primeru kakršnekoli spremembe. Podatke, ki jih kupec navede v računu kupca in ob naročilu blaga, prodajalec smatra za pravilne.
Dostop do računa stranke je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, ki so potrebni za dostop do njegovega uporabniškega računa. Prodajalec ni odgovoren za morebitno zlorabo uporabniškega računa s strani tretjih oseb.
Kupec nima pravice tretjim osebam dovoliti uporabe računa stranke.
Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec dlje časa ne uporablja svojega uporabniškega računa ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe in teh pogojev.
Kupec je seznanjen, da uporabniški račun morda ne bo dosegljiv neprekinjeno, predvsem glede potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme oz. potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme tretjih oseb.


IV.
Plačilni pogoji in dobava blaga

Ceno blaga in morebitne stroške, povezane z dostavo blaga po kupoprodajni pogodbi, lahko kupec plača na naslednje načine:
- brezgotovinsko preko plačilnega prehoda CardPay TATRA Banke as .
- plačilo po povzetju ob prevzemu blaga,
- z bančnim nakazilom v primeru neuspešnega plačila s kartico (opomba - blago bo rezervirano šele po vplačilu plačila na račun)
Skupaj s kupnino je kupec dolžan prodajalcu poravnati stroške pakiranja in dostave blaga v pogodbeni višini. Če ni izrecno navedeno drugače, kupnina vključuje tudi stroške dostave blaga.
V primeru plačila z gotovino se kupnina plača ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je kupnina plačana v 2 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
V primeru plačila z bančnim nakazilom je blago odposlano šele po vplačilu plačila na TRR naveden v točki št. 1 poglavja V.
V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je ustrezen znesek pripisan na TRR prodajalca.
Prodajalec od kupca ne zahteva predplačila ali drugega podobnega plačila. Plačilo kupnine pred odpremo blaga ni depozit.
Blago se dostavi kupcu:
na naslov, ki ga kupec navede v naročilu
preko odpreme pošiljk na naslov odpreme, ki ga navede kupec,
Izbira načina dostave se izvede med naročanjem blaga.
Stroški dostave blaga so glede na način pošiljanja in prevzema blaga navedeni v naročilu kupca in v potrditvi naročila s strani prodajalca. Če je način prevoza dogovorjen na podlagi posebnega naročila kupca, nosi kupec tveganje in morebitne dodatne stroške povezane s tem načinom prevoza.
Če je po kupoprodajni pogodbi prodajalec dolžan dostaviti blago na mesto, ki ga kupec navede v naročilu, je kupec dolžan blago prevzeti ob dostavi. Če je iz razlogov na strani kupca potrebno blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je bilo navedeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, oz. stroški, povezani z drugim načinom dostave.
Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti neoporečnost embalaže blaga in v primeru pomanjkljivosti takoj obvestiti prevoznika. V primeru zaznave kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupcu pošiljke ni treba prevzeti od prevoznika.
Prodajalec kupcu izda davčni dokument – račun. Davčni dokument se pošlje na elektronski naslov kupca.
Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne kupnine za blago vključno s stroški dostave, vendar najprej s prevzemom blaga. Odgovornost za naključno izgubo, poškodovanje ali uničenje blaga preide na kupca v trenutku prevzema blaga oziroma v trenutku, ko je bil kupec dolžan blago prevzeti, pa tega ni storil v nasprotju s kupoprodajno pogodbo.


VI.
Odstop od pogodbe

Kupec, ki je kupoprodajno pogodbo sklenil izven svoje poslovne dejavnosti potrošnika, ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe tudi brez navedbe razloga.
Rok za odstop od pogodbe je 14 dni
od dneva prevzema blaga,
od dneva prevzema zadnje dobave blaga, če je predmet pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov
od dneva prevzema prve dobave blaga, če je predmet pogodbe redna ponovna dobava blaga.
Kupec med drugim ne more odstopiti od kupoprodajne pogodbe:
o opravljanju storitev, če so bile z njegovim predhodnim izrecnim soglasjem izpolnjene pred potekom roka za odstop od pogodbe in je prodajalec kupca pred sklenitvijo pogodbe obvestil, da v takem primeru nima pravice do odstopa od pogodbe. pogodbo in če je bila storitev v celoti opravljena,
o dobavi blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, neodvisno od volje prodajalca in do katerih lahko pride v roku za odstop od pogodbe,
o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, ki se lahko dobavi šele po tridesetih dneh in je cena odvisna od tržnih nihanj neodvisno od volje prodajalca,
o dobavi blaga, ki je prirejeno po željah kupca, blaga po meri ali blaga namenjenega posebej enemu kupcu,
pri dostavi hitro pokvarljivega blaga ter blaga, ki se je zaradi svoje narave po dostavi nepovratno pomešalo z drugim blagom,
o dostavi blaga v zaprti embalaži, ki zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov ni primerna za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi poškodovana,
o dobavi avdio posnetkov, video posnetkov, avdiovizualnih posnetkov, knjig ali računalniških programov, če se prodajajo v zaščitni embalaži in je kupec to embalažo razpakiral,
o dobavi časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen prodaje na podlagi naročniške pogodbe in prodaje knjig, ki niso dobavljene v zaščitni embalaži,
o dobavi elektronske vsebine, ki ni na fizičnem mediju, če se je njena dobava začela z izrecno privolitvijo kupca in je kupec izjavil, da je bil pravilno seznanjen, da z dano privolitvijo izgubi pravico do odstopa od pogodbe,
v drugih primerih iz § 7 odst. 6 zakona št. 102/2014 Zb . o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo ali pogodbe, sklenjene izven prostorov prodajalca, s spremembami.
Zaradi spoštovanja roka za odstop od pogodbe mora kupec poslati odstopno izjavo v roku za odstop od pogodbe.
Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec. Odstop od kupoprodajne pogodbe kupec sporoči prodajalcu na elektronski naslov ali naslov za dostavo, ki je naveden v teh pogojih. Prodajalec bo kupcu takoj potrdil prejem obrazca.
Kupec, ki odstopi od pogodbe, je dolžan blago vrniti prodajalcu v 14 dneh po odstopu od pogodbe. Kupec nosi stroške vračila blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.
Če kupec odstopi od pogodbe, mu bo prodajalec takoj, najkasneje pa v 14 dneh od odstopa od pogodbe, vrnil vsa sredstva, vključno s stroški dostave, ki jih je prejel od njega, na enak način. Prodajalec bo prejeta sredstva vrnil kupcu na drug način le, če se kupec s tem strinja in če s tem ne bo imel dodatnih stroškov.
Če je kupec izbral drugačen način od najcenejšega ponujenega načina dostave blaga s strani prodajalca, bo prodajalec kupcu povrnil strošek dostave blaga v znesku, ki ustreza najcenejšemu ponujenemu načinu dostave blaga. .
Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec blago izroči oziroma dokaže, da je blago poslal prodajalcu.
Blago mora kupec vrniti prodajalcu nepoškodovano, nenošeno in neumazano ter po možnosti v originalni embalaži. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati odškodninski zahtevek za povzročeno škodo na blagu s kupčevim zahtevkom za vračilo kupnine.
Prodajalec ima pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe zaradi razprodaje zalog, nedobavljivosti blaga ali kadar je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga ustavil proizvodnjo ali uvoz blaga. Prodajalec na elektronski naslov, naveden ob naročilu, o tem nemudoma obvesti kupca in mu v roku 14 dni od sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe vrne vsa sredstva, vključno s stroški dostave, ki jih je od njega prejel na podlagi pogodbe, na enak način oz. na način, ki ga določi kupec.


VII.
Pravice iz naslova pomanjkljive izvedbe

Prodajalec je odgovoren kupcu, da je blago ob prevzemu brezhibno. Prodajalec kupcu zlasti odgovarja, da v trenutku, ko je kupec prevzel blago:
blago ima lastnosti, za katere sta se stranki dogovorila, če dogovora ni, pa lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal oziroma jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in glede na oglas prodajalca. ,
je blago primerno za namen, ki ga prodajalec navede za njegovo uporabo oziroma za katerega se tovrstno blago običajno uporablja,
blago ustreza kakovosti ali dizajnu dogovorjenega vzorca ali dizajna, če je bila kakovost ali dizajn določena po dogovorjenem vzorcu ali dizajnu,
je blago v ustrezni količini ali teži in
blago ustreza zahtevam zakonskih predpisov.
Če se napaka pokaže v šestih mesecih od prevzema blaga, se šteje, da je bilo blago z napako že ob prevzemu. Kupec ima pravico uveljavljati pravico iz naslova napake, ki se pojavi na potrošnem blagu, v štiriindvajsetih mesecih od prevzema. To določilo ne velja za blago, prodano po nižji ceni zaradi napake, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga zaradi običajne uporabe, za rabljeno blago zaradi napake, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je blago imelo ob prevzemu s strani kupca, ali če to izhaja iz narave blaga.
V primeru napake lahko kupec vloži reklamacijo pri prodajalcu in zahteva: - če gre za odstranljivo napako:
brezplačno odpravo napake na blagu,
- če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti:
primeren popust od kupnine,
odstopiti od pogodbe.
Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe,
če ima blago napako, ki je ni mogoče odpraviti in onemogoča pravilno uporabo artikla kot artikla brez napak,
če blaga ne more pravilno uporabljati zaradi ponavljajočega se pojava napake ali napak po popravilu,
če blaga ne more pravilno uporabljati zaradi večjega števila napak na blagu.
Prodajalec je dolžan reklamacijo sprejeti v vseh poslovalnicah, kjer je sprejem reklamacije možen, ali tudi na sedežu ali kraju poslovanja. Potrošnik lahko vloži reklamacijo tudi pri osebi, ki jo določi prodajalec. Če reklamacijo potrošnika obravnava s strani prodajalca pooblaščena oseba, le-ta lahko obravnava reklamacijo le z izročitvijo popravljenega blaga, sicer bo reklamacija posredovana v obravnavo prodajalcu. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je kupec uveljavljal pravico, kakšna je vsebina zahtevka in kakšen način reševanja zahtevka kupec zahteva, ter potrdilo o datumu in načinu poravnave zahtevka. poravnavo zahtevka, vključno s potrdilom o popravilu in njegovem trajanju, ali pisno utemeljitev zavrnitve zahtevka.
Če potrošnik vloži reklamacijo, je prodajalec ali od njega pooblaščeni delavec ali pooblaščena oseba dolžan potrošnika seznaniti z njegovimi pravicami iz naslova pomanjkljive izvedbe. Na podlagi odločitve potrošnika, ki jo uveljavlja iz pravic iz naslova napake , je Prodajalec ali od njega pooblaščeni delavec ali za to pooblaščena oseba dolžan določiti način obravnavanja reklamacije nemudoma, v zahtevnejših primerih pa najkasneje v . tri delovne dni od dneva uveljavljanja reklamacije, v upravičenih primerih, zlasti če je potrebna kompleksna tehnična ocena stanja blaga, najkasneje v 30 dneh od dneva uveljavljanja reklamacije. . Po določitvi načina obravnave reklamacije je treba reklamacijo, vključno z odpravo napake, obravnavati takoj, v upravičenih primerih pa lahko reklamacijo naknadno. Vendar pa obravnava reklamacije, vključno z odpravo napake, ne sme trajati dlje kot 30 dni od dneva vložitve reklamacije. Nenamenski potek tega roka se šteje za bistveno kršitev pogodbe in ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe oziroma ima pravico blago zamenjati za novo blago. Za trenutek uveljavljanja reklamacije se šteje trenutek, ko je izražena volja kupca (uveljavljanje pravice iz pomanjkljive izpolnitve) do prodajalca.
O rezultatu reklamacije prodajalec kupca pisno obvesti najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve reklamacije.
Pravica do pomanjkljive izpolnitve ne pripada kupcu, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je napako povzročil kupec sam.
V primeru upravičene reklamacije ima kupec pravico do povrnitve namensko nastalih stroškov, nastalih v zvezi z uveljavljanjem reklamacije. Kupec lahko to pravico uveljavlja pri prodajalcu v roku enega meseca po poteku garancijske dobe.
Kupec ima možnost izbire načina reklamacije in njenega obravnavanja, če je možnosti več.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami iz naslova pomanjkljive izvedbe urejajo členi 499 do 510, členi 596 do 600 in členi 619 do 627 zakona št. 40/1964 Zb. civilnega zakonika, kakor je bil spremenjen, in zakona št. 250/2007 Zb. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.


VIII.
Dostava

Pogodbeni stranki si lahko vso pisno korespondenco dostavljata po elektronski pošti.
Kupec dostavlja korespondenco prodajalcu na elektronski naslov, naveden v teh pogojih. Prodajalec dostavi korespondenco kupcu na elektronski naslov, ki je naveden v njegovem računu stranke ali v naročilu.
IX.
Izvensodno reševanje sporov
Potrošnik ima pravico, da se obrne na prodajalca z zahtevo za povrnitev škode, če ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo reklamacijo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice. Potrošnik ima pravico podati predlog za začetek alternativnega (izvensodnega) reševanja spora pri nosilcu alternativnega reševanja sporov, če je prodajalec na zahtevek po prejšnjem stavku odgovoril negativno ali nanj ni odgovoril v roku. 30 dni od dneva pošiljanja. To ne vpliva na možnost potrošnika, da se obrne na sodišče.
Za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz naslova kupoprodajne pogodbe je pristojna Slovaška trgovinska inšpekcija s sedežem: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ID: 17 331 927, ki je za navedeni namen dosegljiva na naslov Slovaška trgovinska inšpekcija, Centralni inšpektorat, Oddelek za mednarodne odnose in alternativno reševanje sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, ali elektronsko na ars@soi.sk ali addr.@soi.sk. Internetni naslov: https://www.soi.sk/. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem iz kupoprodajne pogodbe se lahko uporablja platforma za spletno reševanje sporov na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Evropski potrošniški center Slovaške republike, s sedežem Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetni naslov: http://esc-sr.sk/ je kontaktna točka v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta ( EU) št. 524/2013 z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in direktivo 2009/22/ES (uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).
Prodajalec je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinsko inšpekcijo v okviru svojih pristojnosti izvaja pristojni okrožni urad, oddelek za trgovino. Slovaška trgovinska inšpekcija med drugim nadzoruje skladnost z zakonom št. 250/2007 zb . o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.


X.
Končne določbe

Vse dogovore med prodajalcem in kupcem ureja pravni red Slovaške republike. Če ima razmerje, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, mednarodni element, sta se stranki dogovorili, da za razmerje velja pravo Slovaške republike. To ne vpliva na pravice potrošnika, ki izhajajo iz splošno zavezujočih zakonskih predpisov.
Prodajalca v razmerju do kupca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v skladu z določili zakona št. 250/2007 zb . o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.
Vse pravice do spletnega mesta prodajalca, zlasti avtorske pravice do vsebine, vključno s postavitvijo strani, fotografijami, filmi, grafiko, blagovnimi znamkami, logotipi ter drugimi vsebinami in elementi, pripadajo prodajalcu. Prepovedano je kopiranje, spreminjanje ali drugačna uporaba spletne strani ali njenega dela brez soglasja prodajalca.
Prodajalec ne odgovarja za napake, ki bi nastale kot posledica posegov tretjih oseb v spletno trgovino ali kot posledica njene uporabe v nasprotju z njenim namenom. Kupec pri uporabi spletne trgovine ne sme uporabljati postopkov, ki bi lahko negativno vplivali na njeno delovanje in ne sme izvajati dejavnosti, ki bi njemu ali tretjim osebam omogočila poseg ali uporabo programske opreme ali drugih komponent, ki sestavljajo spletno trgovino in uporabljati spletno trgovino ali njene dele ali programsko opremo na način, ki bi bil v nasprotju z njenim namenom oz.
Kupoprodajno pogodbo, vključno s pogoji, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni javno dostopna.
Besedilo splošnih pogojev lahko prodajalec spremeni ali dopolni. To določilo ne vpliva na pravice in obveznosti, ki nastanejo v času veljavnosti prejšnje različice pogojev.

Ti pogoji poslovanja začnejo veljati 15.01.2021

 

Login

Forgotten password

Privacy preferences

We use cookies to improve your visit to this website, analyze its performance and collect data about its use. We may use third-party tools and services for this purpose, and collected data may be transferred to partners in the EU, US or other countries. By clicking on "Accept all cookies" you express your consent to this processing. You can find detailed information or edit your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.
Use of analytic tools enables us to better understand needs of our visitors and how they use our site. We may use first or third party tools to track or record your browsing of our website, to analyze tools or components you have interacted with or used, record conversion events and similar.
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Login

Forgotten password

Product has been added to the cart
Nazaj v trgovino Naročiti